AU - Axencia de Protección da legalidade urbanística

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Inicio -> Contratación administrativa e perfil do contratante
PDF Imprimir Correo-e
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E PERFIL DO CONTRATANTE

Este servizo permite a consulta dos procedementos de contratación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cumprindo deste xeito co esixido no artigo 10 da Lei 4/2006 do 30 de xuño de transparencia e de boas prácticas na administración pública galega, e co artigo 42 da Lei 30/2007 do 30 de outubro, de contratos do sector público.

A través dos seguintes enlaces ten acceso á actividade contraactual da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística: